Σχετικά με το Έργο

Η πολυτροπική βάση αποτελεί ένα οργανωμένο σώμα γραπτών και προφορικών δεδομένων για τις μικρασιατικές διαλέκτους του Πόντου, της Καππαδοκίας και του Αϊβαλιού. Περιλαμβάνει έναν εκτεταμένο κατάλογο ψηφιοποιημένων κειμένων, καθώς επίσης προφορικά δεδομένα 180 ωρών περίπου (60 ώρες για κάθε διάλεκτο).

Το αρχείο γραπτών και προφορικών δεδομένων που δημιουργήθηκε θα αποτελέσει πολύτιμο και αναντικατάστατο εργαλείο, τόσο για γλωσσολόγους όσο και για άλλους ερευνητές, με ενδεχομένως τεράστιο γλωσσικό, αλλά και πολιτισμικό όφελος για τη χώρα.

Αξιοποιώντας προγενέστερη έρευνα (Προγράμματα Υπ. Αιγαίου 2002-2004, και SOAS 2005, υπεύθυνη Kαθ. Αγγελική Ράλλη) και διερευνώντας τις συγκεκριμένες διαλέκτους, επιδίωξή μας είναι να αποκαλυφθούν οι ομοιότητες και οι διαφορές τους σε συγχρονικό επίπεδο, να επισημανθεί η εξέλιξή τους, να χαρτογραφηθεί η διαφοροποίησή τους, αλλά και να εντοπισθούν τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά τους σε σχέση με τις υπόλοιπες Νεοελληνικές διαλέκτους.

Επιπλέον, με το ‘AMIGRE’ στοχεύουμε να προσφέρουμε μία εμπεριστατωμένη ανάλυση συγκεκριμένων φαινομένων που θα διαφωτίσουν τον τρόπο με τον οποίο διαφορετικές τυπολογικά γλώσσες επιδρούν η μία στην άλλη (Ελληνικά – Τουρκικά).

Λαμβάνοντας υπόψη κοινωνιογλωσσικές και ιστορικές παραμέτρους, έχει συλλεγεί και αναδεικνύεται πρωτογενές και δευτερογενές υλικό. Νέα δεδομένα έχουν καταγραφεί, σύμφωνα με τις μεθόδους της εθνο-γλωσσολογίας, παράλληλα με την ψηφιοποίηση παλαιοτέρων καταγραφών. Ένα σημαντικό μέρος του πρωτογενούς υλικού έχει μεταγραφεί και σχολιάζεται με τη χρήση του πιο σύγχρονου εξοπλισμού, δείγμα του οποίου υπάρχει στην ιστοσελίδα.